දිවුලපිටිය ඇඟලුම් ආයතනයේ 69කට කොරෝනා

දිවුලපිටියේ කොවිඩ් ආසාදිත කාන්තාව සේවය කළ ඇඟලුම් ආයතනයේ පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණයට ලක්කළ සේවකයින් අතරින් 69 දෙනෙකුට කොවිඩ් ආසාදනය වී ඇතැයි තහවුරු වී තිබේ.