කොරෝනා විෂබීජහරණ කටයුතු සඳහා එතනෝල් ලීටර් ලක්ෂ 8ක්

කොරෝනා විෂබීජහරණ කටයුතු සඳහා එතනෝල් ලීටර් 08 ලක්ෂයකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ලබාදී ඇතැයි සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

විෂබීජහරණ කටයුතු සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට පමණක් ලබා දී ඇති එතනෝල් ප්‍රමාණය, ලීටර් 62,785 කි.

ආරක්ෂක අංශ සඳහා ලීටර් එක් ලක්ෂ අනූ හයදහස් හැටක් ඇතුළුව විවිධ ආයතනවලට එතනෝල් ලබා දී ඇති බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් කපිල කුමාරසිංහ සඳහන් කරයි.