උණ රෝග ලක්ෂණ තිබේ නම් රෝහලට යන්න.

උණ රෝග ලක්ෂණ වලින් පෙලෙන්නන් ප්‍රතිකාර සදහා වහාම ළගම ඇති රජයේ රෝහල වෙත යොමු වන ලෙස රජය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටි. එය කඩ කරන පුද්ගලයින්ට එරෙහිව ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවද රජය දන්වයි.මෙම අවස්තාවේ ජනතාව තමා සතු වගකීම් අකුරට ඉටු කරන ලෙසද දැනුම්දෙනු ලැබේ.