ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍ය සභාවේ කටයුතු පිළිබඳව සොයාබැලීමට කමිටුවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍ය සභාවේ කටයුතු පිළිබඳව සොයාබැලීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය විසින් පංච පුද්ගල කමිටුවක් පත් කර තිබේ.

එම කමිටුවේ සමාජිකයින් වන්නේ,

විශේෂඥ වෛද්‍ය මහාචාර්ය හේමන්ත පෙරේරා මහතා
රාගම වෛද්‍ය පීඨයේ හිටපු පිඨාධිපති මහාචාර්ය ප්‍රෂාන්ත විඡේසිංහ මහතා
විශේෂඥ වෛද්‍ය අනුලා විඡේසුන්දර මහත්මිය
විශේෂඥ වෛද්‍ය මෛත්‍රී  චන්ද්‍රරත්න මහතා
විශේෂඥ වෛද්‍ය දර්ශන සිරිසේන මහතා ය.
වෛද්‍ය සභාවේ ක්‍රියාකලාපය සම්බන්ධයෙන් මේ වනවිට විවිධ පාර්ශ්ව වලින් තමා හට පැමිණිලි ගණනාවක් ඉදිරිපත් වී ඇති බවත් ඒ පිළිබඳ සොයාබැලීමට කමිටුවක් පත් කළ බවත් සෞඛ්‍ය ඇමැතිතුමිය පවසයි.

Close Menu