විදුලිය නැති පවුල්වලට සුර්ය විදුලි බළ විදුලි පද්ධතියක්

ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි බලය නොමැති පවුල්‌ 12,500ක්‌ සිටින ‌ බවත්‌ විදුලි සම්ප්‍රේශණ පද්ධතිය සියයට සියයකින්ම අවසන්‌ කර ඇතත්‌ ඇතැම් නිවාසවලට විදුලිය ලබා දීමට තරම්‌ එම නිවාස සුදුසු තත්ත්වයක නොමැති බවත්‌ අමාත්‍ය මහින්ද අමරචීර මහතා පවසයි.

එම පවුල්‌ සඳහා සුර්ය විදුලි බළ විදුලි පද්ධතිය බැගින්‌ නොමිලයේ ලබා දීමට පියවර ගන්නා ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා උපදෙස්‌ දී ඇති බවත්‌ ඉන්දියානු ණය ව්‍යාපෘතිය යටතේ දැනටමත්‌ අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇති බවත්‌ එම වැඩපිළිවෙළ මහමැතිවරණයෙන්‌ පසු ආරම්භ කිරිමට තීරණය කර ඇති බවත්‌ අමාත්‍යවරයා සඳහන්‌ කළේය.

අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස්‌ පළ කළේ හම්බන්නොට දිස්තික්කයේ කහඳමෝදර නව ගම්මානයට විදුලිය සැපයීමෙන්‌ අනතුරුව අදහස්‌ පළ කරමිනි.

Close Menu