පෑලියගොඩ මාළු වෙළඳසැල වසා දමයි.

පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳසැල වසා දැමීමට තීරණය කර තිබේ.

හෙට(22) දිනයේ සිට දින 3 ක කාලයක් සඳහා මත්ස්‍ය වෙළඳසැල වසා තැබෙන බව වෙළඳ සංගමය සඳහන් කළේය.

පවතින තත්ත්වය මත වෙළඳ සංගමය විසින් මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.

Close Menu