ගම්පහ රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික බැංකු හෙට විවෘතයි

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ සියලු රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික බැංකු ශාඛා හෙට (26) දිනයේ විවෘතව තබන බව කොවිඩ් 19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය දන්වා සිටියි මෙම බැංකු විවෘත කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන කාර්ය මණ්ඩලයට සිය ආයතනික හැඳුනුම්පත භාවිතා කර අදාළ බැංකු ශාඛා වෙත පැමිණිය හැකි බව ද එම නිවේදනයේ සඳහන් වෙයි

Close Menu