කළුතර ප්‍රදේශ කිහිපයක් විවෘතයි .

කොවිඩ් -19 ව්‍යාප්තවීමේ අවදානම හේතුවෙන් හුදකලා කර තිබූ බදුගම, නවජනපදය හැර කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ අනෙකුත් ප්‍රදේශ විවෘත කර ඇති ව යුද හමුදාපතිතුමන් ප්‍රකාශ කරයි

Close Menu