කල් ඉකුත්වූ රියදුරු බලපත්‍රවල වලංගු කාලය දීර්ඝ කරයි

කල් ඉකුත් වූ රියදුරු බලපත්‍වල වලංගු කාල සීමාව කොවිඩ් 19 වසංගතය අවසන් වන තෙක් දීර්ඝ කිරීමට කටයුතු කරන්නැයි අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා විසින් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවට උපදෙස් දී ඇත.
පසුගිය මාර්තු මස 10 දිනෙන් කල් ඉකුත් වු රියදුරු බලපත්‍ර අලුත් කිරීම සඳහා මෝටර් රථ ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් දීර්ඝ කර තිබු කාල සීමාව අප්‍රේල් මස 15 දිනෙන් අවසන් විය.

කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය නිසා නැවත එම කටයුතු ආරම්භ කළ හැකි දිනයක් නිශ්චිතවම ප්‍රකාශ කළ නොහැකි බැවින්ඉ කුත්වු රියදුරු බලපත්‍රවල වලංගු කාලය වසංගතය අවසන් වන තෙක් දීර්ග කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් සමඟ පැවති සාකච්ඡාවකදී පවසා සිටියේය.

Close Menu