හෝමාගම ,පන්නිපිටිය ප්‍රදේශ කිහිපයකට හෙට ජල කප්පාදුවක්.

හෝමාගම, පන්නිපිටිය ඇතුළු ප්‍රදේශ කිහිපයකට හෙට (19) රාත්‍රී 09.00 සිට පැය 10ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසයි.
හෝමාගම, පන්නිපිටිය, පැලැන්වත්ත සහ මත්තේගොඩ යන ප්‍රදේශවලට හෙට මෙසේ ජල සැපයුම විසන්ධි කරනු ලබයි.

Close Menu