නෙළුම් කුළුණ මුද්දරයක් වෙයි.

නෙළුම් කුළුණ විවෘත කිරිමට සමගාමීව සමරු මුද්දරයක් නිකුත් කිරිමට තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබේ.

රුපියල් හතලිස් පහක් වටිනා මුද්දරයක් නිකුත් කිරිමට සැලසුම් කර ඇති බව තැපැල්පති රංජිත් ආරියරත්න මහතා කියා සිටියේය.

Close Menu