අයි.ඩී.එච් රෝහලෙන් පැනගිය කොවිඩ් නයින්ටීන් ආසාධිත කාන්තාව සොයා ගනී.

අයි.ඩී.එච් රෝහලෙන් පැනගිය කොවිඩ් නයින්ටීන් ආසාධිත කාන්තාව ඇහැලියගොඩ සිදුරංගල ප්‍රදේශයේදී සොයාගත් බව පොලීසිය පවසයි.

Close Menu