අද කොවිඩ් රෝගීන් 544ක් හඳුනාගනී.

මෙරටින් තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයන් 544 ක් හඳුනාගත් බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තුමේන්තුව නිවේදනය කරයි

ඒ අනුව දිවුලපිටිය හා පෑලියගොඩ කොවිඩ් පොකුර 13628 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත

අද දින හඳුනාගත් ආසාදිතයන් 544 ම පෑළියගොඩ කොවිඩ් පොකුරේ ආශ්‍රිතයන් වේ

Close Menu